Behandling/Utredning

DBF – Dialogbaserat förändringsarbete

Uppdraget utförs i hemmet eller den plats där familjen vill träffa oss. Genom att tydliggöra rollerna i  familjesystemet engagerar vi de betydelsefulla personerna som sedan kan delta i dialogen med syftet att bryta isolering. Vi arbetar tätt med vår uppdragsgivare mot de gemensamma målen.

Det handlar främst om:

  • Ungdomar/barn som är placeringsnära.
  • Ungdomar/barn som är placerade och som ska komma hem.
  • Hemmasittare/barn och ungdomar som inte går i skolan.
  • Föräldrar som är trötta och uppgivna.
  • Vara resurs/avlastning för socialtjänst och skola.

Förändringsresultatet är transparent där vi mäter och utvärderar tillsammans med familjen och vår uppdragsgivare.  För att resultaten ska vara hållbara så krävs oftast en längre tids insats 10-30 tillfällen.

Nätverksutredningar

Vi genomför utredningar (orosanmälningar, bistånd) i nätverksmötes form. Alla människor ex (släkt och vänner , socialtjänst och skola) som finns runt familjen träffas vid ett eller två tillfällen. Vi mobiliserar, leder och genomför träffarna.

Fördelarna är tidsbesparing, kostnadseffektivt, bredare förankring/beslut och tydligare stödinsatser.

Det innebär att utredningen kan vara klar på ett möte på ca 3 tim och totalt inklusive förarbete ca 7 tim.

Familjearbete

Kan vara familj och individuella samtal med syftet att återupprätta dialogen i familjesystemet som skapar hopp och leder till förändring.
Det kan exempelvis vara psykoterapeutiska samtal eller stödsamtal.
Samtalen kan vara mellan tre till tio tillfällen, 60 min/ggr.

Kaos i klassen

Ett sätt att jobba med barn och vuxna i skolmiljön där problemområden kan vara trakasserier/kränkande behandling, utagerande barn, brist på kommunikation mellan vuxna och/eller strukturella brister.

Det handlar om att föräldrar, lärare och elever träffas vid 3 tillfällen där man valt ut en problemställning. Eleverna agerar lyssnare medan föräldrar och lärare resonerar kring problemet. Det handlar om att lösa problemet, börja föra dialog och få en acceptans.

Plats: Vi jobbar på er arbetsplats.
Kostnad: Efter överenskommelse.

ART – Aggression Replacement Training

Idag har vi stora elevgrupper vilket kräver en hög social kompetens som många barn inte har med sig hemifrån. De kanske klarar av att fungera i mindre grupper, men inte i större elevgrupper och de många intryck som en skola kan ge. Metoden utvecklades i begynnelsen för målgruppen bråkiga och stökiga elever. ART-metoden lär ut generella tekniker för sociala situationer som alla barn kan lära sig något av oavsett grundproblematik.

En mamma berättar …